Deklaracja Dostępności

MOSiR Rybnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP MOSiR Rybnik.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.

5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

7. Dokumenty opublikowane przed 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Siwczyk, sekretariat@mosir.rybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 422 78 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz
i pomieszczenia na poziomie parteru.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w biurze po lewej stronie od wejścia głównego i jest oznakowany.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia na poziomie przyziemia.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Administracja MOSiR posiada własny parking, który znajduje się po lewej stronie na końcu wewnętrznej drogi biegnącej wzdłuż budynku. Jedno stanowisko jest dostosowane do osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Brak takiej możliwości
7. Informacje dodatkowe:
W budynku administracji MOSiR nie ma pętli indukcyjnej.
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Udogodnienia

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w biurze po lewej stronie od wejścia głównego i jest oznakowany. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia na poziomie przyziemia.

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.
 2. Brak toalety przystosowanej dla osób poruszającyh się na wózku.
 3. Ostatnia kondygnacja bez dostępu windą.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.