Zapytanie ofertowe na wykonanie prac projektowych "Remont toalet publicznych przy Stadionie Miejskim w Rybniku"

Informacja opublikowana: 09.06.2021, 09:50
Data zakończenia zapytania: 29.08.2019, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 29.08.2019, 12:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac projektowych

DIZP/ZO-1/2019

Rybnik, 02.08.2019 r.

Dotyczy: wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Remont toalet publicznych przy Stadionie Miejskim w Rybniku”

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont toalet publicznych przy Stadionie Miejskim w Rybniku”.

 

 Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

 • Ocenę stanu technicznego budynku toalet na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej,
 • Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku toalet w zakresie architektury, konstrukcji i wymaganych instalacji wewnętrznych, oraz remont nawierzchni dojścia do budynku,
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Przedmiary robót.

 

Zakres opracowań projektowych:

 • Projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz.
 • Projekt budowlano-wykonawczy osobno dla każdej branży - po 4 egz.
 • Przedmiar robót – 2 egz.
 • Kosztorys inwestorski – 2 egz.
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.
 • Płyta CD z wersją elektroniczną wykonanych prac projektowych (z zachowaniem zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową) rysunki w formacie pdf i dwg, kosztorys i przedmiar w formacie pdf i xls – 1 egz.

 

Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej:

Projekt remontu istniejącego budynku toalet publicznych przy Stadionie Miejskim w Rybniku na działkach przy ul. Żużlowej nr ewid.: 1472/7 i 2254/8, wraz z remontem chodnika – dojścia do budynku

Budynek posiada przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.

Szczegółowy zakres opracowania zawarty został w załączniku (rys. K-1)

 

 Wymagania ogólne:

 • Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.
 • Dokumentacja projektowa na każdym etapie (projekt budowlany i wykonawczy) wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji.
 • Dokumentacja przed oddaniem do Zamawiającego musi być kompletna i posiadać uzgodnienia przewidziane ustawowo.
 • Projekt budowlano-wykonawczy (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne będą podstawą do przeprowadzenia procedury przetargowej na remont budynku.
 • Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokumentację projektową ( kompletność, zgodność z przepisami, prawidłowość wykonania) na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia oraz na etapie realizacji inwestycji, zatem w przypadku konieczności wykonania uzupełnień/zmian na podstawie postanowienia wydanego przez organ administracji architektoniczno-budowalnej w trakcie postępowania, lub konieczności konsultacji w trakcie realizacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do ww. czynności.

 

Zamawiający posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- inwentaryzację budowlaną w formacie dwg

- wstępną koncepcję projektową

 

 Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy, przedmiot i datę sporządzenia oferty.
 2. Wskazanie terminu – nie późniejszego niż 30.08.2019 r. złożenia kompletnej dokumentacji w Urzędzie Miasta Rybnika.
 3. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Wykonawcę zaświadczeń wystawionych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczących w/w należności, przed podpisaniem umowy.
 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie sądowe związane z działalnością gospodarczą.
 5. Oświadczenie Wykonawcy, że związany jest ofertą do czasu podpisania umowy i że zobowiązuje się do zawarcia umowy w ciągu 7 dni, jeżeli postępowanie wygra.

 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, w tym dotyczące płatności i kar umownych zostaną sformułowane po przedstawieniu ofert, w zależności od sposobu płatności wybranego przez Wykonawcę i będą podlegały negocjacjom.

 

Składanie ofert:

 1. wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 2. oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) wykonawcy, a w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo,
 3. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,
 5. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę – niezależnie od sposobu dostarczenia.
 7. Wykonawcy, którzy złożą ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do negocjacji.
 8. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Oferty nie spełniające wymogów specyfikacji nie będą rozpatrywane.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaopatrzonych pieczęcią Wykonawcy z napisem : Zadanie inwestycyjne pn.: „Remont toalet publicznych przy Stadionie Miejskim w Rybniku”  w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Sporti i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72 – Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych lub wysłać mailem na adres inwestycje@mosir.rybnik.pl  w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00.  

 

Termin wykonania zamówienia:

Do 6 września 2019 r. - termin realizacji może zostać przesunięty w sytuacji, gdy opóźnienie prac nie wynika z winy projektanta.

 

 Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 Informacja na temat wniesienia zabezpieczenia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
 2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 3. Osoby fizyczne, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 4. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 1. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 2. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

  Opis kryteriów oceny oferty

 1. Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących kryteriów:
 2. Kryterium oceny ofert – cena 100%
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Inne istotne informacje uzupełniające

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych).
 3. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy w/w ustawy, oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
 4. Upoważniona do kontaktu z Wykonawcami jest: Joanna Fojcik  tel. 32 42 27 839 wew.23 ; inwestycje@mosir.rybnik.pl

 

Rybnik, 2 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
 1. wzór oferty zał.1 (09.06.2021, 09:52) - pobrań: 331
 2. oświadczenia zał.2 (09.06.2021, 09:53) - pobrań: 391
 3. rys IN-1 (09.06.2021, 09:53) - pobrań: 281
 4. rys IN-2 (09.06.2021, 09:54) - pobrań: 287
 5. rys IN-3 (09.06.2021, 09:55) - pobrań: 294
 6. rys IN-4 (09.06.2021, 10:39) - pobrań: 281
 7. rys IN-5 (09.06.2021, 10:40) - pobrań: 300
 8. lokalizacja (09.06.2021, 10:41) - pobrań: 269
 9. rys K-1 (09.06.2021, 10:42) - pobrań: 282
Opublikował: Anna Siwczyk
Publikacja dnia: 09.06.2021, 09:50
Dokument oglądany razy: 3 390